CleanManager logo closeup

Abonnementsvilkår hos CleanManager


1. Abonnementsvilkår vedrørende CleanManager.dk

Abonnementsvilkårene (herefter "Vilkårene") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene" på bestillingsformularen og gælder mellem ProLite Development I/S, CVR-nummer 32624294, (herefter "ProLite Development") og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter "Kunden")

ProLite Development forbeholder sig ret til at ændre i Vilkårene. Såfremt der er tale om ændringer, der har betydning for Kunden, vil Vilkårene blive fremsendt til den e-mail som Kunden er registreret med hos ProLite Development. ProLite Development er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. e-mail.

2. Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet giver brugsret til programmet CleanManager (herefter kaldet "Applikationen").

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, som har oprettet abonnementet.

3. Priser og betaling

De første 14 dages prøve på Applikationen er gratis og uforpligtende. Abonnementet på Applikationen såvel som abonnement på tillægsmoduler træder i kraft ved bestilling og tegnes for et kalenderkvartal (3 måneder). Tillægsmoduler kan til- og fravælges løbende efter behov.

Første faktureringsperiode løber fra udløb af prøveperioden til udgangen af et kalenderkvartal, dog minimum 1 måned. Tegnes et abonnement inden for den sidste måned af et kalenderkvartal faktureres derfor ligeledes for det efterfølgende kvartal. Abonnementet faktureres herefter hvert kalenderkvartal og faktura udsendes den første dag i kvartalet.

De til enhver tid gældende priser på Applikationen fremgår på CleanManager.dk. Prisen er afhængig af antal medarbejdere oprettet i systemet samt valg af tillægsmoduler og bestemmes ved starten af hver faktureringsperiode, ud fra data lagt ind i det pågældende abonnement.

ProLite Development garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på abonnementet, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset. Abonnementsprisen reguleres automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i perioden 1. oktober - 30. september.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på 150 DKK.

Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen og ProLite Development forbeholder sig ret til at kunne opsige aftalen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre ProLite Development forinden har ophævet aftalen.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail.

4. Opdateringer

ProLite Development er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

ProLite Development er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Udenfor dette tidsrum er ProLite Development ligeledes uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

5. Reklamation

Opleves der problemer med funktionerne i Applikationen kan henvendelse ske til support@cleanmanager.dk

6. Binding og opsigelse

Aftalen fortsætter automatisk for et nyt kalenderkvartal medmindre og indtil den opsiges med en måneds varsel til udløbet af en faktureringsperiode. Opsigelse af abonnement på Applikationen skal foregå skriftlig, ved at kontakte ProLite Development via e-mail til support@cleanmanager.dk og meddele, at Kunden ønsker at opsige sit abonnement. Kunden skal i den forbindelse oplyse ProLite Development virksomhedsnavn, kundenummer og brugernavn. Opsigelse (afmelding) af tillægsmoduler kan ske via Applikationen.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridigt, er ProLite Development berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Ophører abonnementet, kan Kunden frit få eksporteret alle kartoteker, data mv. i et format som ProLite Development foreskriver.

Kundens data slettes tidligst 90 dage efter abonnementets ophør, og ProLite Development har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Ejerskab af data overgår til ProLite Development ved manglende abonnementsbetaling.

7. ProLite Development ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

ProLite Development kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

ProLite Development er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller interagerer med Applikationen. ProLite Development kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan ProLite Development ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

ProLite Development er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. 10000 DKK.

8. Rettigheder

Alle rettigheder til Applikationen, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører virksomheden ProLite Development og må ikke uden ProLite Developments konkrete forudgående skriftlige samtykke kopieres.

Individuelt udarbejdet programmer tilhører ligeledes ProLite Development, medmindre andet skriftligt er aftalt.

ProLite Development har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af ProLite Development eller et med ProLite Development koncernforbundet selskab. Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

9. Tavshedspligt og datasikkerhed

ProLite Development lægger meget vægt på en høj datasikkerhed i forbindelse med driften af Applikationen. I den forbindelse gør ProLite Development meget ud af at beskytte de personlige oplysninger, som Kunden afgiver i forbindelse med, at Kunden benytter Applikationen. Derfor videregiver ProLite Development ikke dine oplysninger til andre. ProLite Development behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. ProLite Development forbeholder sig ret til at bruge Kundens firmanavn og logo som reference på bl.a. ProLite.dk og CleanManager.dk.

ProLite Development har tavshedspligt om alle informationer, ProLite Development måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

ProLite Development har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. ProLite Development giver på Kundens anmodning – og mod betaling af ProLite Development til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

10. Driftsstabilitet

ProLite Development tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for ProLite Developments kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

ProLite Development tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Afslutningsvis vil ProLite Development ønske vores kunder god fornøjelse med CleanManager.

Abonnementsvilkårene er sidst ændret den 20. marts 2015.

Ingen resultater.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores abonnementsvilkår, så kontakt os endelig. Telefonsupporten er åben alle hverdage kl. 9-17 på tlf.: +45 60 95 03 48.

Gå til support

Vil du vide mere?

Læs mere om rengøringssystemet CleanManager

Om os

Bag om CleanManager-teamet

Læs mere om, hvordan idéen til CleanManager opstod samt hvem der står bag udviklingen og salget.

Læs mere om CleanManager-teamet

Opstart

Er du klar til at komme i gang?

Se vores implementeringsplan, og bliv klogere på, hvordan du nemmest muligt kommer i gang og får udbytte af rengøringssystemet.

Se implementeringsplan

Support

Brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning. Telefonsupporten er åben alle hverdage kl. 9-17.

Gå til support

Prøv CleanManager gratis i 14 dage!

Gør som over 1000 andre, og opret en gratis prøve på CleanManager

...eller book en gratis online præsentation af CleanManager.

Sikker opbevaring af dine data

Få en lettere hverdag

Daglig backup af dine data